عیب یابی

  • عیب یابی اسلاید بلبرینگ

    مقدمه اصلی تشخیص اساسی 1. بررسی کنید که آیا عرض خارجی کشو از جلو به عقب برابر است. کشو نیز باید به شکل مستطیل جعبه ای باشد و دارای همان طول مورب است. 2. عرض داخلی کابینت نیز باید از داخل به یک اندازه باشد و به شکل مستطیل کامل با د ...
    ادامه مطلب
  • در بخش عیب یابی اسلاید نصب شده

    تشخیص اساسی 1. بررسی کنید که آیا عرض خارجی کشو از داخل برابر است یا خیر ، کشو نیز باید به شکل مستطیل کامل باشد و دارای همان طول مورب است. 2. عرض داخلی کابینت نیز باید از داخل برابر باشد و به شکل مستطیل کامل با همان مورب باشد ...
    ادامه مطلب